Vedtægter

§1 Navn

Foreningens navn er Kvindekoret Crescendo.

§2 Formål

– At give hver enkelt korist mulighed for at udnytte og udvikle sine musiske evner.
– At opleve glæden ved at synge sammen.
– I fællesskab at arbejde for det bedste mulige musikalske udtryk.

§3 Tilhørsforhold

Foreningen er en selvstændig forening tilknyttet MOF

§4 Medlemmer

Foreningen består af de til en hver tid aktive korister, dog max 25 inkl. dirigenten.

§5 Optagelse

Stk. 1: Optagelse
a) Nye kormedlemmer må ved optagelse ikke være fyldt 45 år. De skal kunne synge rent med en klang, der kan tilpasses korets eksisterende klang. Der fordres et vist nodekendskab.

b) Der skal aflægges optagelsesprøve under overværelse af dirigenten samt et af dirigentens nedsatte udvalg. Såfremt medlemmet optages, er prøvetiden 6 måneder begyndende fra optagelsesprøven. Herefter aflægges en endelige optagelsesprøve.

Stk. 2: Udmeldelse/eksklusion:
a) Ved udmeldelse af koret afleveres kor-uniform samt alle fortrykte noder og evt. andet, der måtte tilhøre koret.
kontingentet efter bestyrelsens vurdering tilbagebetales.

b) Dirigenten kan i samråd med bestyrelsen ekskludere et medlem i henhold til vedtægterne.
Ved eksklusion kan kontingentet efter bestyrelsens vurdering tilbagebetales.

§6 Mødepligt

Ethvert medlem har mødepligt til såvel prøver som konverter. I tilfælde af fravær skal dette meddeles dirigenten forud.

§7 Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober med indvarsling senest 1 måned før med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Beretning ved formanden.

3. Fremlægning af revideret regnskab og budget, samt fastsættelse af næste års kontingent.

4. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant.

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt.

Forslag under dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen for medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§8 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 14 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne forlanger dette.

§9 Bestyrelse

Den valgte bestyrelse består af 6 medlemmer:

– Formand
– Kasserer
– Sekretær
– 3 Bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten er automatisk medlem af bestyrelsen. Herudover vælges op til 3 suppleanter, en revisor og revisor-suppleant.Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen og halvdelen er på valg hvert år. Revisor og revisor-suppleant vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. 

§10 Beslutningsdygtighed

Alle beslutninger såvel på generalforsamling som i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, når ikke andet forlanges.

§11 Regnskabsåret

Regnskabsåret løber fra den 1. august til den 31. juli.

§12 Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, der betales halvårligt forud ved udgangen af januar og september måneder.
Under orlov betaler medlemmet halv kontingent.

§13 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil indvarslet generalforsamling, der samtidig beslutter hvorledes foreningens midler skal anvendes.