Vedtægter

Vedtægter for Kvindekoret Crescendo

§1: NAVN
Foreningens navn er ”Kvindekoret Crescendo”

§2: FORMÅL
Formålet er:                
– At give hver enkelt korist mulighed for at udnytte og udvikle sine musiske evner.
– At opleve glæden ved at synge sammen.
– I fællesskab at arbejde for det bedst mulige musikalske udtryk.

§3: TILHØRSFORHOLD
Foreningen er en selvstændig forening tilknyttet MOF.

§4: MEDLEMMER
Foreningen består af de til en hver tid aktive korister, dog max. 25 inkl. dirigenten.

§5: OPTAGELSE

Stk. 1: Optagelse
a) Nye kormedlemmer skal kunne synge rent og med en klang, der kan tilpasses korets eksisterende klang. Der fordres et vist nodekendskab.
b) Der skal aflægges optagelsesprøve under overværelse af dirigenten samt et af dirigenten nedsat udvalg. Såfremt medlemmet optages, er prøvetiden 6 måneder begyndende fra optagelsesprøven. Herefter aflægges en endelige optagelsesprøve.

Stk. 2: Udmeldelse/eksklusion
a) Ved udmeldelse af koret afleveres kor-uniform samt alle fortrykte noder og evt. andet, der måtte tilhøre koret. Medlemmet hæfter for kontingent for hele det halvår, hvor udmeldelsen sker.
b) Dirigenten kan i samråd med bestyrelsen ekskludere et medlem i henhold til vedtægterne. Ved eksklusion kan kontingentet efter bestyrelsens vurdering tilbagebetales.

§6: MØDEPLIGT
Ethvert medlem har mødepligt til såvel prøver som koncerter. I tilfælde af fravær skal dette meddeles dirigenten forud.

§7: GENERALFORSAMLING
Generalforsamling afholdes hvert år i  januar med indvarsling senest 1 måned før med følgende dagsorden:
1.       Valg af ordstyrer.
2.     Beretning ved formanden.
3.     Fremlægning af revideret regnskab og budget, samt fastsættelse af næste års kontingent.
4.     Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant.
5.     Indkomne forslag.
6.     Eventuelt.
Forslag under dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen for medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 14 dages varsel, når  bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne forlanger dette.

§9: BESTYRELSE
Den valgte bestyrelse består af 6 medlemmer:

  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • 2 bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten er automatisk medlem af bestyrelsen. Herudover vælges op til 3 suppleanter, en revisor og revisor-suppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen og halvdelen er på valg hvert år. Revisor og revisor-suppleant vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

§10: BESLUTNINGSDYGTIGHED
Alle beslutninger såvel på generalforsamling som i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, når ikke andet forlanges.

§11: REGNSKABSÅRET
Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

§12: KONTINGENT
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, der betales halvårligt forud ved udgangen af januar og september måneder.
Under orlov betaler medlemmet halv kontingent.

§13: OPLØSNING
Opløsningen af foreningen kan kun ske på en dertil indvarslet generalforsamling, der samtidig beslutter, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Revideret på generalforsamling 2020.